Om Shiv Goraksha Jai Shiv Goraksha

Literature

There are a number of works which nath yogis use . some of them are believed to be the words of GURU GORAKSHNATH JI and are attributed to him ,others have been written on him by nath yogis and other scholars .The name of some of the books on GORAKSHNATH JI have been given below .


 1. Amanks.
 2. Amrowghasaanm.
 3. Avadhutgita
 4. Gorakshkalp.
 5. Gorakshkaumadi.
 6. Gorakshgita  .
 7. Gorakshchikitsa.
 8. Gorakshkavach.
 9. Gorakshpadhyati.
 10. Gorakshsatak.
 11. Gorakshsastra
 12. Gorakshsamhita
 13. Chatursityasan
 14. Gyanprakashsatak
 15. Gyansatak
 16. Gyanamrityoga
 17. Mahartharmanjari
 18. Sabdi
 19. Padhya
 20. Sasiya Darshan
 21. Pransankali
 22. Narvabodh
 23. Atmabodh
 24. Abhaymatra jog
 25. Pandhra Thiti
 26. Saptawar
 27. Romawali
 28. Gayantilak
 29. Gayanchautissa
 30. Panchamatra
 31. Goraksha Ganesh Gosthi
 32. Gorakshdatta Gosthi
 33. Mahadev Goraksh Gosthi
 34. SisyaPuran
 35. Dayabodh
 36. Jati bharovwali
 37. Navaghra
 38. Astaparchaya
 39. Raharas
 40. Gayanmala
 41. Vrat
 42. Niranjan puran
 43. Gorakshvachan
 44. Indra devata
 45. Mul gharbawali
 46. Astmudra
 47. Chaubis sidha
 48. Sasthachari
 49. Panchagani
 50. Astachakra
 51. Abilsiluk
 52. Khafirbodh
 53. Goraksha Pancha
 54. Goraksha Sahasranama
 55. Jnanmrta

Manuscripts at Mehrangarh Museum

 1. 1639 navnath swarup katha
 2. 1640 navnath swarup katha
 3. 1629 navnath saharsanam
 4. 1630 navnath saharsanam
 5. 1631 navnath saharsanam
 6. Navnath kavach
 7. Chaiyra namvali
 8. Kanthadi Bodh (Yoga)
 9. Gopichand Shabdi (Yoga)
 10. Goraksha Upnishad
 11. Gyan Tilak (Yoga)
 12. Narvai Bodha (Yoga)
 13. Shisya Dharshan(Yoga)
 14. Shodasha Thithiya (Yoga)
 15. Saptvaar(Yoga)
 16. Nath Puran
 17. Machendra Goraksha Sanvaadh(Yoga)
 18. Goraksha Oali
 19. Abhaya Yatra(Yoga)
 20. Romaavali(Yoga)
 21. Kaaphara Bodha(Yoga)
 22. Kaaphara Bodha(Misra Yoga)
 23. Kaya Bodha(Yoga)
 24. Goraksha Ashtaka(Yoga)
 25. Goraksha Kundali
 26. Goraksha Ganesha(Yoga)
 27. Goraksha Ganesha(Misra Yoga)
 28. Goraksha Gayatri (Misra Yoga)
 29. Goraksha Gayatri(Yoga)
 30. Gorakshanath gun chandh
 31. Gorakshanath ka paad(Misra yoga)
 32. Gorakshanath ka paad(yago)
 33. Gorakshanath ka paad(kavya)
 34. Goraksha bodh
 35. Goraksha satak
 36. Goraksha sabdi(yoga)
 37. Goraksha sabdi(misra yoga)
 38. Goraksha sabdi(misra kavya)
 39. Goraksha bandi
 40. Goraksha shrot
 41. Gyan chutisa
 42. Gyan tilak
 43. Navrav bodh
 44. Nath charitra
 45. Bharamgyan
 46. Bharatri ki sabdi
 47. Mahadev Goraksha samvad
 48. Rambodh
 49. Sapthwar

Manuscripts at Mehrangarh Museum

 1. Gorakshnath
 2. Charpatinath
 3. Bharat hari
 4. Gopichand
 5. Jalandhar pav
 6. Haali pav
 7. Midaki pav
 8. Kanari Pav
 9. Jati Hanvat
 10. Nagrajan ji
 11. Mahadev ji
 12. Parvati ji
 13. Chaurangi nath
 14. Sidha ghora choli
 15. Sidha hartali
 16. Chunkarnath
 17. Sidha garib ji
 18. Davel ji
 19. Datt ji
 20. BalNath
 21. Dhundhlimal
 22. Ajjayapal
 23. Prithavinath
 24. Jog granth
 25. Satbar granth
 26. Datt Goraksh samvad.